Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)2

dels att 8 a kap. och 10 kap. 5 a § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 4 § ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 1 §

3 Denna lag innehåller bestämmelser om naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i vissa fall.

10 kap.

10 kap. 1 §

4 Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över att
  • 1. denna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och villkor som har meddelats med stöd av lagen följs, och
  • 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 följs.
Tillsynen omfattar inte bestämmelserna i 7 kap. med undantag för 5 och 6 §§, 8 kap. med undantag för 13–20 §§ och inte heller bestämmelserna i 5 kap.

11 kap.

11 kap. 4 §

5 Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 5 § första stycket, 7 kap. 5 § andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 §§ samt beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning enligt 7 kap. 2 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
Regeringen meddelar föreskrifter om överklagande till regeringen av andra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

SFS 2012:274

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)
Prop. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18, rskr. 2011/12:211.
Senaste lydelse av

8 a kap. 1 § 2006:646

8 a kap. 2 § 2006:646

8 a kap. 3 § 2008:901

8 a kap. 4 § 2006:646

8 a kap. 5 § 2006:646

8 a kap. 6 § 2006:646

8 a kap. 7 § 2006:646

8 a kap. 8 § 2006:646

10 kap. 5 a § 2006:646

rubriken till 8 a kap. 2006:646.

Senaste lydelse 2006:646.
Senaste lydelse 2011:713.
Senaste lydelse 2006:646.