Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:274 Utkom från trycket den 29 maj 2012Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);utfärdad den 16 maj 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:68, bet. 2011/12:NU18, rskr. 2011/12:211. föreskrivs i fråga om naturgaslagen (2005:403)Senaste lydelse av8 a kap. 1 § 2006:6468 a kap. 2 § 2006:6468 a kap. 3 § 2008:9018 a kap. 4 § 2006:6468 a kap. 5 § 2006:6468 a kap. 6 § 2006:6468 a kap. 7 § 2006:6468 a kap. 8 § 2006:64610 kap. 5 a § 2006:646rubriken till 8 a kap. 2006:646. dels att 8 a kap. och 10 kap. 5 a § ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1 §, 10 kap. 1 § och 11 kap. 4 § ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2006:646. Denna lag innehåller bestämmelser om naturgasledningar, lagringsanläggningar och förgasningsanläggningar samt om handel med naturgas i vissa fall.10 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2011:713. Tillsynsmyndigheten utövar tillsyn över attdenna lag, föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och villkor som har meddelats med stöd av lagen följs, ochEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 följs.Tillsynen omfattar inte bestämmelserna i 7 kap. med undantag för 5 och 6 §§, 8 kap. med undantag för 13–20 §§ och inte heller bestämmelserna i 5 kap.11 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2006:646. Beslut av tillsynsmyndigheten enligt 2 kap. 15 och 16 §§, 6 kap. 5 § första stycket, 7 kap. 5 § andra stycket samt 10 kap. 3, 4, 7 och 10 §§ samt beslut av den systemansvariga myndigheten om ersättning enligt 7 kap. 2 § får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.Regeringen meddelar föreskrifter om överklagande till regeringen av andra beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFDan Sandberg(Näringsdepartementet)