Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2012:395 Utkom från trycket den 15 juni 2012Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346);utfärdad den 7 juni 2012.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer (EUT L 285, 31.10.2009, s. 36, Celex 32009L0126) samt kommissionens direktiv 2011/63/EU av den 1 juni 2011 om ändring, för anpassning till tekniska framsteg, av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen (EUT L 147, 2.6.2011, s. 15, Celex 32011L0063). Se även Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), senast ändrat genom direktiv 2006/96/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 81, Celex 32006L0096). i fråga om drivmedelsförordningen (2011:346) dels att 1, 3 och 12 §§ ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 a §, av följande lydelse.1 §1 §Denna förordning är meddeladmed stöd av 22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a och 10 §§, 12 § 1–3 och 5 samt 13 §, ochi övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle.3 §3 §En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEGEGT L 350, 28.12.1998, s. 58 (Celex 31998L0070)., senast ändrat genom kommissionens direktiv 2011/63/EUEUT L 147, 2.6.2011, s. 15 (Celex 32011L0063)..6 a §6 a §Trots förbudet i 16 § drivmedelslagen (2011:319) får en bensin eller ett dieselbränsle saluföras till den som avser att använda drivmedlet för attutveckla nya drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar,anpassa drivmedel, motorer eller utsläppsbegränsande anordningar för marknader utanför Europeiska unionen, elleri en anläggning för fordonstillverkning fylla på nytillverkade fordon så att fordonen kan levereras till sina köpare.Saluföring med stöd av första stycket får inte ske där drivmedel saluförs till andra än dem som avses i första stycket.12 §12 §Transportstyrelsen får meddela föreskrifter omskyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,prövning som avses i 4 §, ochrapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)