Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:434 Utkom från trycket den 25 juni 2012Lag om ändring i lagen (2009:1167) om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon;utfärdad den 14 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:125, bet. 2011/12:MJU25, rskr. 2011/12:254. föreskrivs att 3 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1167) om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.3 §3 §Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser omgeologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 § och 4 kap. 9 § miljöbalken,särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27–30 och 32 §§ miljöbalken,dumpning i 15 kap. 31–33 §§ miljöbalken,föroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg, ochhantering och kontroll av fartygs barlastvatten och sediment från sådant vatten i barlastvattenlagen (2009:1165).På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)