Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2012:430) om ändring i miljöbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 17 kap. 1 § miljöbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2012:430) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

17 kap.

17 kap. 1 §

Regeringen ska pröva tillåtligheten av nya verksamheter av följande slag:
  • 1. anläggningar för kärnteknisk verksamhet som prövas av regeringen enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet samt anläggningar för att bryta uranhaltigt material eller andra ämnen som kan användas för framställning av kärnbränsle,
  • 2. allmänna farleder, och
  • 3. geologisk lagring av koldioxid, om verksamheten inte avser lagring för forskningsändamål av mindre än 100 000 ton koldioxid.
På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257.