Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:452 Utkom från trycket den 25 juni 2012Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 14 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:123, bet. 2011/12:SoU20, rskr. 2011/12:260. föreskrivs i fråga om smittskyddslagen (2004:168) dels att 7 kap. 4 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 2 kap. 3 a–3 f §§, 7 kap. 2 a och 3 a §§ och 9 kap. 7 § samt närmast före 2 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap. Nationella vaccinationsprogram3 a §3 a §Landstingen ska erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen.Detsamma gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med ansvar för elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), med undantag för huvudmän för elevhälsa i förskoleklass.3 b §3 b §Skyldigheten enligt 3 a § gäller för sådana nationella vaccinationsprogram som avses i 3 c–3 e §§.3 c §3 c §Nationella vaccinationsprogram delas in iallmänna vaccinationsprogram, ochsärskilda vaccinationsprogram för personer som ingår i riskgrupper.3 d §3 d §En förutsättning för att en smittsam sjukdom ska kunna omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram är att det finns ett vaccin mot sjukdomen som kanges utan föregående diagnos av sjukdomen, ochge mer än kortvarig immunitet mot sjukdomen i hela eller delar av befolkningen.3 e §3 e §En smittsam sjukdom ska omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram, om vaccination med det vaccin mot sjukdomen som avses i 3 d § kan förväntaseffektivt förhindra spridning av smittsamma sjukdomar i befolkningen,vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt, ochvara hållbart från etiska och humanitära utgångspunkter.3 f §3 f §Den som omfattas av 3 § hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ska av landstinget erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i nationella vaccinationsprogram.Den som omfattas av elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), med undantag för elever i förskoleklass, ska i stället erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som ingår i allmänna vaccinationsprogram av huvudmannen för elevens utbildning.7 kap.2 a §2 a §Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram är kostnadsfria för patienten.3 a §3 a §Hälsokontroll som beslutas med stöd av 3 kap. 8 § första eller andra stycket är kostnadsfri för den som genomgår kontrollen.4 §4 §Landstinget svarar för kostnader för läkemedel som avses i 1 §, för åtgärder som avses i 2 § och för de vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § första stycket.Kommunen eller annan huvudman inom skolväsendet svarar för kostnader för de vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § andra stycket enligt bestämmelser i skollagen (2010:800) om kostnader för elevhälsa.9 kap.7 §7 §Regeringen får meddela föreskrifter om vilka smittsamma sjukdomar som ska ingå i sådana nationella vaccinationsprogram som avses i 2 kap. 3 c–3 e §§.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omtill vilka åldersgrupper vaccinationer ska erbjudas,antalet doser som ska ges av varje vaccin,med vilka intervall vaccinet ska ges, ochde ytterligare villkor som ska gälla för nationella vaccinationsprogram.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)