Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2013:262 Utkom från trycket den 21 maj 2013Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;utfärdad den 8 maj 2013.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 2010L0075). i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddSenaste lydelse av6 a § 2010:95421 § 2001:55549 a § 2001:129. dels att 2, 6 a, 21 och 49 a §§ ska upphöra att gälla, dels att 5, 6, 7, 11–11 b, 15, 17, 22, 24, 25, 25 a, 26 a, 31 a, 32, 47 och 47 a §§ samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse, dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 23, 25 c och 25 d §§, av följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2005:180. Det är förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken anlägga eller driva en miljöfarlig verksamhet i de fall farliga ämnen, som enligt vad som anges i avdelning 4 i bilagan innebär en miljöfarlig hantering, ingår eller avses ingå i verksamheten.6 §6 § Senaste lydelse 2010:954. En verksamhet eller åtgärd som beskrivs under rubriken ”Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som ska tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken” i avdelning 4 i bilagan får inte bedrivas utan ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken. Om verksamheten eller åtgärden också är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), gäller det som i den förordningen sägs om prövningen också i fråga om tillstånd för hantering av de farliga ämnena. Om verksamheten eller åtgärden inte är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen, ska frågan om tillstånd för hantering av de farliga ämnena prövas av länsstyrelsen.7 §7 § Senaste lydelse 2010:954. En sådan ansökan om tillstånd som avses i 9 kap. 6 a eller 6 b § miljöbalken ska prövas av länsstyrelsen. Om verksamheten omfattas av 17 kap. 1 § miljöbalken, ska ansökan i stället prövas av mark- och miljödomstol.11 §11 § Senaste lydelse 2011:625. Den som i en dom eller ett beslut har avgjort en fråga om tillstånd som avses i 9 kap. 6, 6 a eller 6 b § miljöbalken ska skicka domen eller beslutet tillNaturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelsen och den kommunala nämnden, ochStatens jordbruksverk, om domen eller beslutet rör en verksamhet som beskrivs i 2 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251).Om samråd har skett med någon annan myndighet i ett ärende, ska beslutet skickas också till den myndigheten.11 a §11 a § Senaste lydelse 2008:984. För verksamheter och åtgärder med utsläpp till mark, luft, ytvatten eller grundvatten som är tillståndspliktiga enligt avdelning 4 i bilagan eller enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), ska man vid bedömning av behovet av försiktighetsmått och villkor särskilt ta hänsyn till om det i utsläppen förekommer ämnen som anges i avdelning 5 i bilagan.11 b §11 b § Senaste lydelse 2003:1052. När ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet innehåller villkor om begränsningsvärde för utsläpp, ska med ett sådant begränsningsvärde avses den mängd, koncentration eller nivå på utsläppet som inte får överskridas eller underskridas under en eller flera angivna tidsperioder eller på annat sätt som närmare anges i tillståndet. Värdet ska normalt avse den punkt där utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning.15 §15 §Bestämmelserna i 13 § första och tredje styckena ska inte tillämpas på avloppsanordning som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.17 §17 § Senaste lydelse 2002:14. Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kommunen får föreskriva att det ska fordras tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av denna, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.Första stycket ska inte tillämpas på värmepumpsanläggning som kräver tillstånd eller anmälan enligt miljöprövningsförordningen (2013:251).22 §22 §En anmälan som avses i 1 kap. 9 eller 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska göras i god tid innan verksamheten påbörjas eller åtgärden vidtas. Anmälan ska vara skriftlig och ges in till den myndighet eller kommun som enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar den operativa tillsynen över verksamheten eller åtgärden. Anmälan ska dock ges in till länsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden har samband med en annan fråga som prövas av länsstyrelsen.23 §23 § Tidigare 23 § upphävd genom 2008:690. Om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken söks till en verksamhet eller åtgärd som avses i 1 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251) behöver anmälan inte göras.24 §24 §Om det finns särskilda skäl, får den kommunala nämnden överlämna anmälningsärendet till länsstyrelsen.25 §25 § Senaste lydelse 2011:625. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs. En anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten ska kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. I den utsträckning som behövs i det enskilda fallet ska en anmälan också innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken.25 a §25 a § Senaste lydelse 2009:863. En anmälan som avser en verksamhet med vindkraftverk ska, utöver det som anges i 25 §, innehållaett kartunderlag som visar verksamhetens lokalisering,en teknisk specifikation som för varje vindkraftverk innehåller uppgift om höjden inklusive rotorblad, navhöjden och rotordiametern samt övriga tekniska uppgifter av betydelse,en beskrivning av vindförhållandena på platsen och det förväntade energiutbytet från verksamheten,en beskrivning av hur verksamheten påverkar natur- och kulturmiljöer, särskilt områden som är reglerade i 3, 4 och 7 kap. miljöbalken,en uppgift om huruvida det eller de vindkraftverk som omfattas av anmälan ska stå tillsammans med redan uppförda vindkraftverk,en redogörelse för förekomsten av vindkraftverk inom en radie på 2 kilometer från varje vindkraftverk som omfattas av anmälan,en redogörelse för de vägar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,en redogörelse för dragningen fram till elnätet av de kraftledningar som behövs för uppförande och drift av anläggningen och verksamheten,en landskapsanalys som med ett fotomontage eller på annat sätt visar hur anläggningen syns i landskapet,en beräkning av bullret från anläggningen vid berörda byggnader, ochen beräkning av skuggning och reflexer från anläggningen vid berörda byggnader.25 c §25 c §En anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken ska ges in i tre exemplar, om den avser en verksamhet eller åtgärd som enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) omfattas av ”tillståndsplikt A”, och i två exemplar i övriga fall.25 d §25 d §När en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken har getts in skaden kommunala nämnden genast skicka ett exemplar av handlingarna till länsstyrelsen, om anmälan har getts in till nämnden, ochlänsstyrelsen genast skicka ett exemplar av handlingarna till den kommunala nämnden, om anmälan har getts in till länsstyrelsen.Om anmälan avser en verksamhet som enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) omfattas av ”tillståndsplikt A”, ska nämnden eller länsstyrelsen också skicka ett exemplar av anmälan till Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.26 a §26 a § Senaste lydelse 2009:863. I fråga om sådana anmälningspliktiga verksamheter och åtgärder som avses i 2 kap. 3 eller 4 §, 3 kap. 2 §, 4 kap. 5, 10 eller 17 §, 5 kap. 3, 6, 8, 9, 13, 17, 20, 22, 24, 28, 30 eller 33 §, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 §, 12 kap. 6, 8, 10, 11, 12 eller 13 §, 13 kap. 2, 4 eller 6 §, 14 kap. 3, 4 eller 7 §, 15 kap. 8 §, 16 kap. 6 eller 7 §, 18 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 §, 20 kap. 2 eller 4 §, 21 kap. 8, 9 eller 12 §, 24 kap. 2 eller 5 §, 28 kap. 2 §, 29 kap. 17, 28, 29, 31, 32 eller 44 § eller 30 kap. 3 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska den myndighet som handlägger anmälningsärendet pröva om verksamheten eller åtgärden behöver tillståndsprövas. Vid den prövningen ska myndigheten ta hänsyn till de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar. Om myndigheten finner att verksamheten eller åtgärden ska antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska myndigheten förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.31 a §31 a § Senaste lydelse 2010:953. I fråga om en anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter som omfattas av 4 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251) ska verksamhetsutövaren i en miljörapport lämna uppgifter om produktionen, om länsstyrelsen begär det. Utöver det som följer av 31 § ska en sådan rapport innehålla uppgifter om produktionen i fråga om naturgrus, morän och berg.32 §32 § Senaste lydelse 2010:953. Om en verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt denna förordning eller enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) bedrivs av någon annan än den som har fått tillstånd för verksamheten eller anmält den, ska den nya verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.47 §47 § Senaste lydelse 2005:214. Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försiktighetsmått som ska gälla vidträskyddsbehandling genom doppning,träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,oorganisk ytbehandling genom fosfatering,utsläpp av industriellt avloppsvatten,rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljöbalken,användning av avloppsslam i jordbruk,lagring, tömning, demontering och annat omhändertagande av skrotbilar, ochlagring, förbehandling, återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter.47 a §47 a § Senaste lydelse 2010:953. Naturvårdsverket fåri fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt denna förordning eller miljöprövningsförordningen (2013:251) eller av ett föreläggande att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken meddela föreskrifter om att en miljörapport ska innehålla en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan även i andra avseenden än vad som omfattas av villkoren i ett tillståndsbeslut liksom av andra uppgifter som är relaterade till miljöbalkens tillämpningsområde och mål,i fråga om verksamheter som inte är tillståndspliktiga enligt miljöprövningsförordningen, meddela föreskrifter om att det i en miljörapport ska lämnas sådana uppgifter om utsläpp och överföringar av föroreningar som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006 av den 18 januari 2006 om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar och om ändring av rådets direktiv 91/689/EEG och 96/61/EGEUT L 33, 4.2.2006, s. 1 (Celex 32006R0166). ,meddela föreskrifter om vilka uppgifter om produktionen av naturgrus, morän och berg som en miljörapport enligt 31 a § ska innehålla, ochmeddela föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport ska redovisas.BilagaSenaste lydelse 2011:996. Ändringen innebär bl.a. att avdelning 1 har tagits bort ur förteckningen. Verksamheter och farliga ämnen Denna bilaga innehåller en förteckning med beskrivningar av verksamheter och åtgärder som är tillståndspliktiga enligt 5 § och en förteckning över sådana farliga ämnen i utsläpp som avses i 11 a §. AVDELNING 4 VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN AVDELNING 5 VERKSAMHETER MED UTSLÄPP AV FARLIGA ÄMNEN Förorenande ämnen som det ska tas särskild hänsyn till enligt 11 a § Förorenande ämnen vid utsläpp som direkt eller indirekt kan förorena luft – Svaveldioxid och andra svavelföreningar– Kväveoxider och andra kväveföreningar– Kolmonoxid– Flyktiga organiska föreningar– Metaller och deras föreningar– Stoft– Asbest (partiklar, fibrer)– Klor och dess föreningar– Fluor och dess föreningar– Arsenik och dess föreningar– Cyanider– Ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har cancerogena eller mutagena egenskaper eller via luften kan påverka fortplantningen– Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner Förorenande ämnen vid utsläpp som direkt eller indirekt kan förorena ytvatten eller grundvatten – Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö– Organiska fosforföreningar– Organiska tennföreningar– Ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har cancerogena eller mutagena egenskaper eller via vattenmiljön kan påverka fortplantningen eller fortplantningen i vattenmiljö– Svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara och bioackumulerbara organiska toxiska ämnen– Cyanider– Metaller och deras föreningar– Arsenik och dess föreningar– Biocider och växtskyddsmedel– Suspenderande ämnen– Ämnen som orsakar eutrofiering (i synnerhet nitrater och fosfater)– Syretärande ämnen (mätbara med hjälp av parametrar som t.ex. BOD och COD)– Alaklor med CAS-nummer 15972-60-8 och EU-nummer 240-110-8– Antracen med CAS-nummer 120-12-7 och EU-nummer 204-371-1– Atrazin med CAS-nummer 1912-24-9 och EU-nummer 217-617-8– Bensen med CAS-nummer 71-43-2 och EU-nummer 200-753-7– Bromerade difenyletrariv– Pentabromodifenyleter med CAS-nummer 32534-81-9– Kadmium och kadmiumföreningar med CAS-nummer 7440-43-9 och EU-nummer 231-152-8– Kloralkaner med CAS-nummer 85535-84-8 och EU-nummer 287-476-5– Klorfenvinfos med CAS-nummer 470-90-6 och EU-nummer 207-432-0– Klorpyrifos (klorpyrifosetyl) med CAS-nummer 2921-88-2 och EU-nummer 220-864-4– 1,2-dikloretan med CAS-nummer 107-06-2 och EU-nummer 203-458-1– Diklormetan med CAS-nummer 75-09-2 och EU-nummer 200-838-9– Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) med CAS-nummer 117-81-7 och EU-nummer 204-211-0– Diuron med CAS-nummer 330-54-1 och EU-nummer 206-354-4– Endosulfan med CAS-nummer 115-29-7 och EU-nummer 204-079-4– Fluoranten med CAS-nummer 206-44-0 och EU-nummer 205-912-4– Hexaklorbensen med CAS-nummer 118-74-1 och EU-nummer 204-273-9– Hexaklorbutadien med CAS-nummer 87-68-3 och EU-nummer 201-765-5– Hexaklorcyklohexan med CAS-nummer 608-73-1 och EU-nummer 210-158-9– Isoproturon med CAS-nummer 34123-59-6 och EU-nummer 251-835-4– Bly och blyföreningar med CAS-nummer 7439-92-1 och EU-nummer 231-100-4– Kvicksilver och kvicksilverföreningar med CAS-nummer 7439-97-6 och EU-nummer 231-106-7– Naftalen med CAS-nummer 91-20-3 och EU-nummer 202-049-5– Nickel och nickelföreningar med CAS-nummer 7440-02-0 och EU-nummer 231-111-14– Nonylfenol med CAS-nummer 25154-52-3 och EU-nummer 246-672-0– (4-Nonylfenol) med CAS-nummer 104-40-5 och EU-nummer 203-199-4– Oktylfenol med CAS-nummer 1806-26-4 och EU-nummer 217-302-5– 4-(1,1',3,3'-tetrametylbutyl-fenol) med CAS-nummer 140-66-9– Pentaklorbensen med CAS-nummer 608-93-5 och EU-nummer 210-172-5– Pentaklorfenol med CAS-nummer 87-86-5 och EU-nummer 231-152-8– Polyaromatiska kolväten– (Benso(a)pyren) med CAS-nummer 50-32-8 och EU-nummer 200-028-5– (Benso(b)fluoranten) med CAS-nummer 205-99-2 och EU-nummer 205-911-9– (Benso(g,h,i)perylen) med CAS-nummer 191-24-2 och EU-nummer 205-883-8– (Benso(k)fluoranten) med CAS-nummer 207-08-9 och EU-nummer 205-916-6– (Indeno(1,2,3-cd)pyren) med CAS-nummer 193-39-5 och EU-nummer 205-893-2– Simazin med CAS-nummer 122-34-9 och EU-nummer 204-535-2– Tributyltennföreningar– (Tributyltenn-katjon) med CAS-nummer 36643-28-4– Triklorbensen med CAS-nummer 12002-48-1 och EU-nummer 234-413-4– Triklormetan (kloroform) med CAS-nummer 67-66-3 och EU-nummer 200-663-8– Trifluralin med CAS-nummer 1582-09-8 och EU-nummer 216-428-8Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)