Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:269 Utkom från trycket den 21 maj 2013Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);utfärdad den 8 maj 2013.Regeringen föreskriver att 18, 19, 48, 54, 62 och 65 §§ avfallsförordningen (2011:927) och bilaga 2 till förordningen ska ha följande lydelse.18 §18 §Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 16 och 17 §§ ska inte tillämpas i fråga om sådan blandning av avfall som har gjorts eller görsav någon vars hantering av avfallet omfattas av ett sådant tillstånd eller en sådan anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt, ochmed användning av bästa möjliga teknik.19 §19 §Bestämmelserna om blandning av farligt avfall i 16 och 17 §§ ska inte tillämpas påhushållsavfall som är farligt avfall, om det farliga avfallet är blandat med annat hushållsavfall, elleroljehaltigt barlast- eller tankspolvatten från fartyg, om det oljehaltiga vattnet tas emot och behandlas enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.48 §48 § Senaste lydelse 2011:1239. Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 § gäller inte verksamheter som omfattas avett sådant tillstånd eller en sådan anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken, ellerett tillstånd enligt 36 § eller en anmälan enligt 42 § eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 43 § denna förordning.54 §54 § omDen som bedriver en verksamhet med återvinning eller bortskaffande som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) ska för varje slag av avfall som hanteras i verksamheten föra anteckningarvarifrån avfallet kommer,de metoder för återvinning eller bortskaffande som används,den mängd avfall som återvinns eller bortskaffas årligen, ochvar avfallet lämnas när det återvinns eller bortskaffas.Anteckningarna ska bevaras i minst tre år.62 §62 §I fråga om hushållsavfall som är farligt avfall gäller 54–61 §§ endast sådan hantering som sker efter att det farliga avfallet harsorterats ut från annat hushållsavfall, ochmottagits av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.65 §65 §Sådant avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A till förordning (EG) nr 1013/2006 får importeras eller på annat sätt föras in till Sverige endast om den som för in avfallet kan visa att avfallet kommer att tas om hand av någon som för sin hantering av avfallet har de tillstånd eller har gjort de anmälningar som krävs enligt föreskrifter meddelade med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken.Bilaga 2 Hantering som utgör återvinning R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla.Detta omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner hushållsavfall om anläggningens energieffektivitet uppgår till1. minst 0,60, om anläggningen före den 1 januari 2009 har tagits i drift och omfattas av en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, och2. minst 0,65, om anläggningen omfattas av en anmälan som har gjorts eller ett tillstånd som har getts efter den 31 december 2008 enligt miljöprövningsförordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.Den energieffektivitet som avses i andra stycket ska beräknas enligt formeln energieffektivitet = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef) där Ep är den energi som årligen produceras i form av värme eller elektricitet beräknad genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och den värme som produceras för ett kommersiellt ändamål multipliceras med 1,1 (GJ/år), Ef är den årliga energitillförseln till systemet från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (GJ/år), Ew är den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet under ett år beräknad utifrån avfallets effektiva värmevärde (GJ/år), Ei är den energi som importeras under ett år bortsett från Ew och Ef (GJ/år) och 0,97 är den faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning. Formeln ska tillämpas i enlighet med det som är bästa möjliga teknik vid förbränning av avfall.Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)