Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:296 Utkom från trycket den 28 maj 2013Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter;utfärdad den 16 maj 2013.Regeringen föreskriver att det i övergångsbestämmelserna till förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter ska införas tre nya punkter, 5–7, av följande lydelse.5. I fråga om årsavgift som avser 2013 ska avgiften i stället för det som sägs i 8 kap. 3 §för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till 2,6 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2012, dock lägst 2 000 kronor och högst 200 000 kronor, ochför ett eller flera biologiska bekämpningsmedel uppgå till 1,3 procent av försäljningsvärdet under 2012, dock lägst 2 000 kronor och högst 200 000 kronor.6. I fråga om årsavgift som avser 2014 ska avgiften i stället för det som sägs i 8 kap. 3 § för ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till2,6 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2013 multiplicerat med 84 och dividerat med 365, dock lägst 460 kronor och högst 46 027 kronor, och4 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2013 multiplicerat med 281 och dividerat med 365, dock lägst 1 539 kronor och högst 269 452 kronor.7. I fråga om årsavgift som avser 2014 för ett eller flera biologiska bekämpningsmedel ska avgiften i stället för det som sägs i 8 kap. 3 § uppgå till1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända produkterna under 2013 multiplicerat med 84 och dividerat med 365, dock lägst 460 kronor och högst 46 027 kronor, och1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända produkterna under 2013 multiplicerat med 281 och dividerat med 365, dock lägst 1 539 kronor och högst 269 452 kronor.Denna förordning träder i kraft den 11 juni 2013.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)