Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:410 Utkom från trycket den 10 juni 2013Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 30 maj 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:109, bet. 2012/13:SoU20, rskr. 2012/13:230. föreskrivs att 7 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.7 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2010:1321. Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gällerden som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,den som utan att vara bosatt här har rätt till förmåner enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen,utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och läkemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överenskommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom av den 1 december 1924, ochden som omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarGÖRAN HÄGGLUNDLars Hedengran(Socialdepartementet)