Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:504 Utkom från trycket den 14 juni 2013Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250);utfärdad den 5 juni 2013.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17, Celex 32010L0075). att 1 kap. 1 och 16 §§ industriutsläppsförordningen (2013:250) ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 §Denna förordning innehåller bestämmelser om försiktighetsmått för industriutsläppsverksamheter.Förordningen är meddeladmed stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 8–18 §§ och 2 kap. 3 §,med stöd av 10 kap. 21 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 23 och 24 §§,med stöd av 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 21 och 22 §§, ochi övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.16 §16 §Miljöprövningsdelegationen får ge dispens från ett begränsningsvärde som avses i 8 §, omdet med hänsyn till var den anläggning som verksamheten bedrivs på ligger geografiskt, anläggningens tekniska egenskaper eller de lokala miljöförhållandena skulle medföra oproportionerligt höga kostnader jämfört med miljönyttan att följa begränsningsvärdet, ochdispensen förenas med ett villkor om att i stället följa ett mindre strängt begränsningsvärde.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)