Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:917 Utkom från trycket den 29 november 2013Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter;utfärdad den 21 november 2013.Regeringen föreskriver att 10 kap. 4 § förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter ska ha följande lydelse.10 kap.4 §4 §Arbetsmiljöverket, Statens jordbruksverk och Folkhälsomyndigheten får inom sina ansvarsområden enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) meddela föreskrifter om avgifter för prövning av ärenden enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONEgon Abresparr(Miljödepartementet)