Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:25 Utkom från trycket den 28 januari 2014Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);utfärdad den 16 januari 2014.Regeringen föreskriverJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/31/EG av den 23 april 2009 om geologisk lagring av koldioxid och ändring av rådets direktiv 85/337/EEG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG och 2008/1/EG samt förordning (EG) nr 1013/2006, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU. att 11 § avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.11 §11 § Senaste lydelse 2013:323. Denna förordning ska inte tillämpas påförorenad jord och annat naturligt material som inte har grävts ut,naturligt material från jord- eller skogsbruk som används inom jordeller skogsbruk eller för energiproduktion och där användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön,utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2013:319) om utvinningsavfall,använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen (1988:220),utrangerade explosiva varor,animaliska biprodukter och därav framställda produkter soma) omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, ochb) är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning,kroppar från djur soma) har dött på annat sätt än genom slakt eller som har avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar, ochb) bortskaffas enligt förordning (EG) nr 1069/2009, ochkoldioxid som avskiljs och transporteras för att lagras geologiskt samt koldioxid som lagras geologiskt.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)