Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:230 Utkom från trycket den 29 april 2014Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250);utfärdad den 16 april 2014.Regeringen föreskriver att det i industriutsläppsförordningen (2013:250) ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 21 och 22 §§, och närmast före 2 kap. 21 § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap. Tillverkning av kloralkali21 §21 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut nr 2013/732/EU av den 9 december 2013 om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkaliproduktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 11 december 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 1 § miljöprövningsförordningen (2013:251).22 §22 §De slutsatser som avses i 21 § anger utsläppsvärden i fråga omutsläpp till luft av klor och klordioxid från klorprocesser (punkt 6), ochutsläpp till vatten av fritt klor i avloppsvatten från kloralkalianläggningar (punkt 7).Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)