Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i miljöbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken

dels att 19 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas två nya paragrafer, 22 kap. 1 d och 25 g §§ av följande lydelse.

19 kap.

19 kap. 5 §

3 I ett ärende som prövas av länsstyrelsen eller en kommunal nämnd ska styrelsen eller nämnden tillämpa bestämmelserna
 • 1. i 22 kap. 1 § första stycket och 1 c och 1 d §§ om ansökans form och innehåll,
 • 2. i 22 kap. 2 § om en ansökans ingivande och brister i den,
 • 3. i 22 kap. 2 a § om prövningar som avses i 24 kap. 3, 5 och 8 §§,
 • 4. i 22 kap. 3 § om kungörelses innehåll,
 • 5. i 22 kap. 6 § om talerätt,
 • 6. i 22 kap. 9 § om rätt att företräda fastighet,
 • 7. i 22 kap. 12 § om sakkunniga,
 • 8. i 3 kap. 4 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar om undersökning på platsen,
 • 9. i 22 kap. 25 § första stycket 1–3 och 5–11, andra stycket sista meningen och tredje stycket samt 25 a–25 c, 25 f och 25 g §§ om tillståndsdoms innehåll,
 • 10. i 22 kap. 26 § om särskild dom,
 • 11. i 22 kap. 27 § första stycket, andra stycket andra meningen samt tredje stycket första meningen om uppskjutna frågor och provisoriska föreskrifter,
 • 12. i 22 kap. 28 § första stycket första meningen om verkställighetsförordnande, och
 • 13. i 23 kap. 3 § när det gäller särskild överklagan i frågor om sakkunniga som avses i 22 kap. 12 §.

22 kap.

22 kap. 1 d §

En ansökan om tillstånd till en anläggning där en kostnads-nyttoanalys ska utföras enligt 3 § lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet, ska utöver det som anges i 1 § första stycket innehålla
 • 1. en redovisning av slutsatserna i en kostnads-nyttoanalys som godkänts enligt den lagen, och
 • 2. beslutet om godkännande av analysen enligt samma lag.
Första stycket gäller även då ansökan avser ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § första stycket.

22 kap. 25 g §

En dom som omfattar tillstånd till en sådan anläggning som avses i 1 d § ska dessutom innehålla en redovisning av slutsatserna i den kostnadsnyttoanalys vars slutsatser ska redovisas i ansökan om tillstånd till anläggningen.

SFS 2014:269

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller för mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221.
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar), i den ursprungliga lydelsen samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU.
Senaste lydelse 2011:734.