Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:271 Utkom från trycket den 13 maj 2014Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);utfärdad den 30 april 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:174, bet. 2013/14:NU18, rskr. 2013/14:221. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU. i fråga om naturgaslagen (2005:403) dels att 8 kap. 18 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 3 kap. 7 a § och 7 kap. 13–15 §§, samt närmast före 7 kap. 13 § en ny rubrik av följande lydelse.3 kap.7 a §7 a §Rapporteringen av mätresultat enligt 7 § ska ske till den systembalansansvarige, till berörda andra företag som bedriver överföring, naturgaskunder, balansansvariga och leverantörer av naturgas. På begäran ska rapportering ske till ett företag som gasanvändaren har utsett.7 kap. Fakturering och debitering13 §13 §Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas får inte debitera någon avgift för att tillhandahålla gasförbrukaren fakturor och faktureringsinformation om energianvändningen.14 §14 §En naturgasleverantörs debitering av gasförbrukarna ska avse uppmätta mängder, om naturgasleverantören har tillgång till mätvärden.Om naturgasleverantören inte har fått tillgång till mätvärden får debiteringen avse uppskattad förbrukning.15 §15 §En naturgasleverantörs faktura ska vara tydlig. Den ska innehålla information om den uppmätta förbrukningen och de aktuella gaspriser som fakturan grundas på.Om leveransavtalet förutsätter att mängden överförd gas mäts per timme, får informationen göras tillgänglig via naturgasleverantörens webbplats. Fakturan ska då hänvisa till att informationen finns.Fakturering ska ske åtminstone varje kvartal.Fakturering ska erbjudas i elektronisk form.8 kap.18 §18 § Senaste lydelse 2011:713. Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas som tecknar avtal med konsumenter ska på sina webbplatser lämna tydlig information omkonsumentens rättigheter,hur konsumenten ska gå till väga för att lämna klagomål,vilka organ konsumenten kan vända sig till för information eller tvistlösning, ochoberoende användarrådgivning, där konsumenterna kan få råd om tillgängliga energieffektivitetsåtgärder och jämförelseprofiler.Informationen ska på konsumentens begäran lämnas på annat sätt.Naturgasleverantörer och företag som bedriver överföring av naturgas ska på eller i samband med fakturor till konsumenter antingen lämna den information som följer av första stycket eller hänvisa till att informationen finns på webbplatsen och på begäran tillhandahålls på annat sätt.Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.På regeringens vägnarANNA-KARIN HATTMargareta Gårdmark Nylén(Näringsdepartementet)