Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd2

dels att nuvarande 25 c och 25 d §§ ska betecknas 25 d och 25 e §§,

dels att det ska införas en ny paragraf, 25 c §, av följande lydelse.

25 c §

En anmälan som avser en anläggning där en kostnads-nyttoanalys ska utföras enligt 3 § lagen (2014:268) om vissa kostnads-nyttoanalyser på energiområdet, ska utöver det som anges i 25 § innehålla
  • 1. en redovisning av slutsatserna i en kostnads-nyttoanalys som godkänts enligt den lagen, och
  • 2. beslutet om godkännande av analysen enligt samma lag.

SFS 2014:355

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.
På regeringens vägnarESKIL ERLANDSSONEgon Abresparr(Miljödepartementet)
Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/12/EU.
Senaste lydelse av 25 c § 2013:262. 25 d § 2013:262.