Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:512 Utkom från trycket den 17 juni 2014Förordning om ändring i förordningen (2013:253) om förbränning av avfall;utfärdad den 5 juni 2014.Regeringen föreskriver att 33 § förordningen (2013:253) om förbränning av avfall ska ha följande lydelse.33 §33 §I en avfallsförbränningsanläggning ska varje linje vara utrustad med minst en stödbrännare som skastarta automatiskt när temperaturen hos rökgaserna efter den sista tillförseln av förbränningslufta) understiger 850 grader Celsius, ellerb) understiger 1 100 grader Celsius, om förbränningen avser farligt avfall som innehåller mer än en procent organiska halogenföreningar uttryckt som klor, ochanvändas under perioder då anläggningen tas i drift eller tas ur drift så att den temperatur som krävs enligt 1 upprätthålls när det finns oförbränt avfall i förbränningskammaren.Under perioder som avses i första stycket 2 får stödbrännaren inte eldas med ett bränsle som kan orsaka större utsläpp än vad som uppkommer vid förbränning av dieselbränslen som anges i 4 och 5 §§ svavelförordningen (2014:509).Ett tillståndsvillkor eller föreläggandevillkor som i fråga om en viss avfallskategori eller en viss termisk process avviker från det som sägs i första och andra styckena får tillämpas, om det inte medför mer restprodukter eller högre halter av förorenande organiska ämnen i restprodukterna.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2014.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)