Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:536 Utkom från trycket den 25 juni 2014Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:180, bet. 2013/14:MJU18, rskr. 2013/14:307. föreskrivs att 4, 6 och 22 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2011:320. För klassificering i miljöklass 1 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:researchoktantalet ska vara lägst 95,motoroktantalet ska vara lägst 85,ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock lägst 65 kilopascal under vintern och högst 70 kilopascal under sommaren,destillationen ska innebära atta) under vintern minst 50 procent och under övrig tid minst 47 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius,b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius, ochc) slutkokpunkten är högst 205 grader Celsius,olefiner får förekomma med högst 13,0 volymprocent,aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent, 7. bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent, 8. syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,i fråga om oxygenater fåra) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, ochg) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 förekomma med högst 15,0 volymprocent,svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter,metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter,fosfor får inte förekomma i någon mätbar mängd,bensinen ska uppfylla skäliga funktionskrav i fråga om renhet för insugnings- och insprutningsventiler, ochbensinen får inte innehålla askbildande ämnen, om den är avsedd för fordon med katalytisk avgasrening.6 §6 § Senaste lydelse 2011:320. För klassificering i miljöklass 2 ska en bensin uppfylla följande tekniska krav:researchoktantalet ska vara lägst 95,motoroktantalet ska vara lägst 85,ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 45 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock högst 70,0 kilopascal under sommaren,destillationen ska innebära att minst 46,0 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius och minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,olefiner får förekomma med högst 18,0 volymprocent,aromater får förekomma med högst 35,0 volymprocent,bensen får förekomma med högst 1,0 volymprocent,syre får förekomma med högst 3,7 viktprocent,i fråga om oxygenater fåra) metanol förekomma med högst 3,0 volymprocent (stabiliseringsmedel måste tillsättas),b) etanol förekomma med högst 10,0 volymprocent (stabiliseringsmedel kan vara nödvändigt),c) isopropylalkohol förekomma med högst 12,0 volymprocent,d) tertiär-butylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,e) isobutylalkohol förekomma med högst 15,0 volymprocent,f) etrar som innehåller fem eller flera kolatomer per molekyl förekomma med högst 22,0 volymprocent, ochg) andra primära alkoholer och etrar med en slutlig kokpunkt som högst motsvarar den som anges i europastandarden SS-EN 228:2013 eller motsvarande förekomma med högst 15,0 volymprocent,svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,bly får förekomma med högst 0,005 gram per liter, ochmetylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter.22 §22 § Senaste lydelse 2012:340. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omskyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,skyldigheten enligt 17 § att se till att det finns tillgång till sådan bensin som avses i den paragrafen,skyldighet för den som ska informera om ett felaktigt drivmedel enligt 18 § att betala kostnaderna för att en myndighet informerar i leverantörens ställe,märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för bränslepåfyllning,undantag från kraven i 6 § för bensin som är avsedd endast för drift av kolvmotorer i luftfartyg,rapportering enligt 19 och 20 §§ och undantag från rapporteringsskyldighet,åtgärder som ska vidtas enligt 21 §,sådana undantag från saluföringsförbudet i 16 § som avser försäljning för fordonsindustrins forsknings- och testningsverksamhet eller för fordonsindustrins påfyllning av nytillverkade fordon inför leverans, ochavgifter för tillsyn och för ärendehandläggning enligt denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFEgon Abresparr(Miljödepartementet)