Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2014:538 Utkom från trycket den 25 juni 2014Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346);utfärdad den 12 juni 2014.Regeringen föreskriver att 1 och 12 §§ drivmedelsförordningen (2011:346) ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2014:511. Denna förordning är meddelad med stöd av22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a och 10 §§, 12 § 1–3, 5 och 6 samt 13 §, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509).12 §12 § Senaste lydelse 2012:395. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter omskyldighet för den som tillhandahåller en bensin eller ett dieselbränsle att informera konsumenter om hur stor andel biodrivmedel som bensinen eller dieselbränslet har, om metalltillsatser i drivmedlet och om lämplig användning av olika bränsleblandningar,märkning, utformning, provning och kontroll av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att minimera spill och säkra återföring av bensinångor,märkning av anordningar för påfyllning av drivmedel i syfte att informera konsumenter om metalltillsatser i drivmedlet,prövning som avses i 4 §,rapportering enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) och undantag från rapporteringsskyldigheten, ochavgifter för tillsyn och för ärendehandläggning.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.På regeringens vägnarANNIE LÖÖFEgon Abresparr(Miljödepartementet)