Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:692 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska ha följande lydelse.3. Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får till och med den 31 december 2021 fortsätta hantera plastiska sprängämnen som har tillverkats eller importerats före den 1 april 2007 även om de inte är märkta med spårämne.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)