Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1077 Utkom från trycket den 16 september 2014Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);utfärdad den 28 augusti 2014.Regeringen föreskriver att 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.2 kap.24 §24 § Senaste lydelse 2011:702. Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga omproducentansvaret enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter, med undantag för frågor om hur insamlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i 16 och 17 §§ samma förordning,producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper, med undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen, ochförordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är behörig myndighet för.Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)