Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1243 Utkom från trycket den 7 oktober 2014Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);utfärdad den 11 september 2014.Regeringen föreskriver att 1 kap. 17, 23 och 24 §§ och 2 kap. 28 § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.1 kap.17 §17 §Tillsynsmyndigheterna ska samordna tillsynen om det är ändamålsenligt och möjligt.För att förebygga brott mot miljöbalken och för att effektivt hantera sådana brott, ska länsstyrelsen verka för samarbete mellan Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten och de myndigheter som svarar för tillsyn enligt miljöbalken.23 §23 §Länsstyrelsen får förordna naturvårdsvakter. I fråga om områden där en kommunal nämnd har ansvar för tillsynen, får dock länsstyrelsen förordna naturvårdsvakter endast om nämnden begär det.24 §24 §Polismyndigheten får, efter samråd med Naturvårdsverket, meddela föreskrifter om förordnande och utbildning av naturvårdsvakter och deras utrustning.2 kap.28 §28 § Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga omsjöfarten och luftfarten när det gäller sådan dumpning och förbränning av avfall som regleras genom 15 kap. 31–33 §§ miljöbalken, ochsådana transporter av avfall som regleras i förordning (EG) nr 1013/2006.Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarLENA EKEgon Abresparr(Miljödepartementet)