Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:23 Utkom från trycket den 3 februari 2015Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251);utfärdad den 22 januari 2015.Regeringen föreskriver att det i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska införas en ny paragraf, 29 kap. 56 a §, av följande lydelse.29 kap.56 a §56 a §Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.451 gäller för anläggning för att återvinna avfall genom sådant yrkesmässigt omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november 2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning (EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga lydelsen.Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)