Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:47 Utkom från trycket den 24 februari 2015Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter;utfärdad den 12 februari 2015.Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 och 2 §§, 6 kap. 3 §, 7 kap. 3 § och 8 kap. 3 § förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 §Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.Förordningen gäller avgifter som ska betalas för prövning och tillsyn av bekämpningsmedel enligtEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014,förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur,förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur, ochförordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.2 §2 §I denna förordning avses med kemiskt växtskyddsmedel: en kemisk produkt som är ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009, biologiskt växtskyddsmedel: en bioteknisk organism som är ett växtskyddsmedel enligt förordning (EG) nr 1107/2009, och biocidprodukt: en biocidprodukt enligt förordning (EU) nr 528/2012.I övrigt har ord i denna förordning samma betydelse som i 14 kap. miljöbalken.6 kap.3 §3 §Efter det att ett verksamt ämne som Sverige varit rapporterande medlemsstat för har godkänts enligt förordning (EG) nr 1107/2009, ska den som ansökte om att ämnet skulle godkännas eller den som har trätt i sökandens ställe betala en avgift för den administrativa hantering och utvärdering som följer av godkännandet. Avgiften uppgår till 1 000 000 kronor för varje akt.7 kap.3 §3 §Efter det att ett verksamt ämne som Sverige varit rapporterande medlemsstat för har godkänts enligt förordning (EU) nr 528/2012, ska den som ansökte om att ämnet skulle godkännas eller den som har trätt i sökandens ställe betala en avgift för den administrativa hantering och utvärdering som följer av godkännandet. Avgiften uppgår till 1 000 000 kronor för varje akt.8 kap.3 §3 §Årsavgiften enligt 1 eller 2 § ska betalas senast den 31 maj det år som avgiften avser och skaför ett kemiskt bekämpningsmedel uppgå till 5,5 procent av försäljningsvärdet av medlet beräknat på försäljningen under kalenderåret före det år som avgiften avser, ochför ett eller flera biologiska bekämpningsmedel uppgå till 1,3 procent av det sammanlagda försäljningsvärdet av de godkända produkterna beräknat på försäljningen under kalenderåret före det år som avgiften avser.Avgiften ska betalas med lägst 2 000 kronor och högst 400 000 kronor.1. Denna förordning träder i kraft den 24 mars 2015.2. Bestämmelserna i 8 kap. 3 § i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om årsavgift som avser 2016.3. En årsavgift enligt 8 kap. 3 § första stycket 1 som avser 2016 ska betalas med ett belopp som motsvarar summan ava) 4 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2015 multiplicerat med 83 och dividerat med 365, dock lägst 455 kronor och högst 79 589 kronor, ochb) 5,5 procent av försäljningsvärdet av medlet under 2015 multiplicerat med 282 och dividerat med 365, dock lägst 1 545 kronor och högst 309 051 kronor.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)