Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:118 Utkom från trycket den 10 mars 2015Förordning om ändring i förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251);utfärdad den 26 februari 2015.Regeringen föreskriver att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251) ska ha följande lydelse.1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.2. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före den 15 mars 2015 och som inte har tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, om tillståndsplikt införs genom 29 kap. 56 a §. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2015. Om verksamhetsutövaren senast den 31 december 2015 har gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten, får verksamheten därefter fortsätta att bedrivas till dess tillståndsfrågan är slutligt avgjord. Om tillståndsmyndigheten beslutar om inskränkningar för verksamheten som ska gälla under prövningstiden eller beslutar att verksamheten inte får bedrivas i avvaktan på att tillståndsfrågan är slutligt avgjord, får verksamheten dock inte bedrivas i strid med tillståndsmyndighetens beslut.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)