Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:146 Utkom från trycket den 24 mars 2015Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 12 mars 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:38, bet. 2014/15:SoU5, rskr. 2014/15:115. föreskrivs att bilaga 2 till smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.Bilaga 2Senaste lydelse 2004:877. Samhällsfarliga sjukdomar – smittkoppor– svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)– infektion med ebolavirus (en viral hemorragisk feber)1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.2. Genom lagen upphävs förordningen (2014:1312) om att bestämmelserna i smittskyddslagen (2004:168) om samhällsfarliga sjukdomar ska tillämpas på infektion med ebolavirus.På regeringens vägnarGABRIEL WIKSTRÖMLars Hedengran(Socialdepartementet)