Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

4 kap.

4 kap. 3 §

Verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en förgasningsanläggning ska ekonomiskt redovisas så att lagring i lagringsanläggning, lagring i rörledning och drift av förgasningsanläggning redovisas var för sig och skilt från annan verksamhet.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisning av verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en förgasningsanläggning samt om skyldighet att ge in redovisningshandlingar till tillsynsmyndigheten.

SFS 2015:251

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Bestämmelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter.
På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)
Prop. 2014/15:53, bet. 2014/15:NU15, rskr. 2014/15:172.