Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:251 Utkom från trycket den 20 maj 2015Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);utfärdad den 7 maj 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:53, bet. 2014/15:NU15, rskr. 2014/15:172. föreskrivs att 4 kap. 3 § naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.4 kap.3 §3 §Verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en förgasningsanläggning ska ekonomiskt redovisas så att lagring i lagringsanläggning, lagring i rörledning och drift av förgasningsanläggning redovisas var för sig och skilt från annan verksamhet.Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om redovisning av verksamhet som rör lagring av naturgas och drift av en förgasningsanläggning samt om skyldighet att ge in redovisningshandlingar till tillsynsmyndigheten.1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.2. Bestämmelsen tillämpas första gången för det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2016 eller närmast därefter.På regeringens vägnarIBRAHIM BAYLANEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)