Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:564 Utkom från trycket den 22 september 2015Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346);utfärdad den 10 september 2015.Regeringen föreskriver att 3 § drivmedelsförordningen (2011:346) ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2012:395. En klassificering av drivmedel i någon av miljöklasserna i 4–6 och 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska göras med hänsyn till de provningsmetoder som anges i Europaparlamentets och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/77/EU.Denna förordning träder i kraft den 13 oktober 2015.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)