Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2015:593 Utkom från trycket den 3 november 2015Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319);utfärdad den 22 oktober 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:113, bet. 2015/16:MJU3, rskr. 2015/16:3. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/30/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 98/70/EG, vad gäller specifikationer för bensin, diesel och gasoljor och införande av ett system för hur växthusgasutsläpp ska övervakas och minskas, om ändring av rådets direktiv 1999/32/EG, vad gäller specifikationen för bränsle som används av fartyg på inre vattenvägar, och om upphävande av direktiv 93/12/EEG, i den ursprungliga lydelsen. att 8–10 §§ drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.8 §8 §För klassificering i miljöklass 1 ska ett dieselbränsle uppfylla följande tekniska krav:cetanindexet ska vara lägst 50,cetantalet ska vara lägst 51,0, om bränslet omfattas av nr 2710 19 41 i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning (EEG) 2658/87,densiteten ska vid 15 grader Celsius vara lägst 800,0 och högst 830,0 kilogram per kubikmeter,destillationen ska innebära att begynnelsekokpunkten är lägst 180 grader Celsius och att minst 95 volymprocent har förångats vid 340,0 grader Celsius,aromatiska kolväten får förekomma med högst 5 volymprocent,polycykliska aromatiska kolväten får inte förekomma i någon mätbar mängd enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 2 eller motsvarande, före inblandning av fettsyrametylestrar,svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,fettsyrametylestrar får förekomma med högst 7,0 volymprocent och ska uppfylla kraven i Svensk Standard SS-EN 14214:2012+A1:2014, utgåva 1 eller motsvarande, ochmetylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter.9 §9 §För klassificering i miljöklass 2 ska ett dieselbränsle uppfylla följande tekniska krav:cetanindexet ska vara lägst 47,aromatiska kolväten får förekomma med högst 20 volymprocent,polycykliska aromatiska kolväten får förekomma med högst 0,1 volymprocent enligt Svensk Standard SS 155116, utgåva 2 eller motsvarande, före inblandning av fettsyrametylestrar, ochi övrigt ska bränslet uppfylla de krav som anges i 8 § 2–4 och 7–9.10 §10 §För klassificering i miljöklass 3 ska ett dieselbränsle uppfylla följande tekniska krav:cetantalet ska vara lägst 51,0,densiteten ska vid 15 grader Celsius vara högst 845,0 kilogram per kubikmeter,destillationen ska innebära att minst 95 volymprocent har förångats vid 360,0 grader Celsius,polycykliska aromatiska kolväten får förekomma med högst 8,0 procent av bränslets massa enligt Svensk Standard SS-EN 12916, utgåva 2, ochi övrigt ska bränslet uppfylla de krav som anges i 8 § 7–9.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)