Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:657 Utkom från trycket den 24 november 2015Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);utfärdad den 12 november 2015.Regeringen föreskriver i fråga om miljötillsynsförordningen (2011:13) dels att 2 kap. 28 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 28 a §, av följande lydelse.2 kap.28 §28 § Senaste lydelse 2014:1243. Länsstyrelsen har ansvar för tillsynen i fråga om sjöfarten och luftfarten när det gäller sådan dumpning och förbränning av avfall som regleras genom 15 kap. 31–33 §§ miljöbalken.Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen.28 a §28 a §I fråga om transporter av avfall som regleras i förordning (EG) nr 1013/2006 harLänsstyrelsen i Gävleborgs län ansvar för tillsynen i Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands och Västernorrlands län,Länsstyrelsen i Norrbottens län ansvar för tillsynen i Norrbottens och Västerbottens län,Länsstyrelsen i Skåne län ansvar för tillsynen i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Skåne län,Länsstyrelsen i Stockholms län ansvar för tillsynen i Gotlands, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län, ochLänsstyrelsen i Västra Götalands län ansvar för tillsynen i Hallands, Jönköpings, Värmlands och Västra Götalands län.Länsstyrelsen ska i tillsynen samverka med andra berörda länsstyrelser och med Kustbevakningen, Polismyndigheten och Tullverket.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)