Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:280 Utkom från trycket den 31 mars 2016Lag om ändring i livsmedelslagen (2006:804);utfärdad den 17 mars 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161. föreskrivs att 6 § livsmedelslagen (2006:804) ska ha följande lydelse.6 §6 §Om det behövs för att skydda människors liv eller hälsa eller annars för att tillgodose konsumentintresset, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter eller i det enskilda fallet besluta omförbud eller villkor för handhavande, införsel till landet eller utsläppande på marknaden av livsmedel,märkning och presentation av livsmedel,livsmedels beskaffenhet eller beteckning,användning av vara, ämne eller utrustning vid handhavande av livsmedel eller tillsammans med livsmedel,läkarundersökning eller annan hälsokontroll av personal som är sysselsatt med livsmedelsverksamhet och om personalhygienen i övrigt inom sådan verksamhet, ochförbud mot återutförsel av livsmedel som förvaras på en gränskontrollstation eller ett tullager eller i en frizon.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)