Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:404 Utkom från trycket den 24 maj 2016Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter;utfärdad den 12 maj 2016.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter dels att 5 kap. 3 § ska upphöra att gälla, dels att nuvarande 5 kap. 4 § ska betecknas 5 kap. 3 §, dels att 1 kap. 1 §, 4 kap. 1 § och 5 kap. 1, 2 och den nya 3 §§ ska ha följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2015:47. Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.Förordningen gäller avgifter som ska betalas för prövning och tillsyn av bekämpningsmedel enligtEuropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 652/2014,Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 334/2014,förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, ochförordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel.4 kap.1 §1 §För Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets prövning av ansökningar om godkännande, anmälan, dispens och parallellhandelstillstånd i fråga om biocidprodukter enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 14 kap. 10 § miljöbalken ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel. Ansökningsavgiften består av en grundavgift och i vissa fall av en eller flera tillläggsavgifter. Bestämmelser om avgift för prövning av ansökningar om godkännande av nematoder, insekter eller spindeldjur som bekämpningsmedel finns i 5 kap.En avgift enligt 9 § är preliminär. En sådan avgift fastställs slutligt enligt 9 kap. 2 §. Övriga avgifter enligt detta kapitel är slutliga avgifter.5 kap.1 §1 §För Naturvårdsverkets prövning av godkännande av en nematod, en insekt eller ett spindeldjur som bekämpningsmedel enligt 8 § 2 förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel.En avgift enligt detta kapitel är en slutlig avgift.2 §2 §Den som ansöker om ett godkännande av en organism som avses i 1 § ska betala en avgift med 8 000 kronor.Om ansökan avser en genetiskt modifierad organism, ska sökanden i stället betala en avgift med 60 000 kronor.3 §3 §Den som i fråga om en organism som avses i 1 § ansöker om dispens enligt 5 § förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel ska betala en avgift med 3 000 kronor.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarÅSA ROMSONEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)