Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:595 Utkom från trycket den 13 juni 2016Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);utfärdad den 2 juni 2016.Regeringen föreskriver att 60 § avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.60 §60 §När farligt avfall lämnas till en ny innehavare för att transporteras inom Sverige ska den som lämnar avfallet (lämnaren) och den som tar emot avfallet (mottagaren) se till att det finns ett transportdokument.Transportdokumentet ska innehålla uppgifter om avfallsslag och avfallsmängd samt vem som är lämnare och vem som är mottagare.Transportdokumentet ska vara undertecknat av lämnaren. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska undertecknandet ske med lämnarens elektroniska underskrift.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)