Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:743 Utkom från trycket den 27 juni 2016Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);utfärdad den 16 juni 2016.Regeringen föreskriver att bilaga 2 till avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.Bilaga 2Senaste lydelse 2013:269. Hantering som utgör återvinning R 1 Användning främst som bränsle eller annan energikälla.Detta omfattar även förbränningsanläggningar som förbränner hushållsavfall om anläggningens energieffektivitet uppgår till1. minst 0,60, om anläggningen före den 1 januari 2009 har tagits i drift och omfattas av en anmälan eller ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, och2. minst 0,65, om anläggningen omfattas av en anmälan som har gjorts eller ett tillstånd som har getts efter den 31 december 2008 enligt miljöprövningsförordningen eller motsvarande äldre bestämmelser.En förbränningsanläggnings energieffektivitet ska beräknas med en formel enligt de anvisningar som finns efter R 13 i denna bilaga. R 2 Återvinning eller regenerering av lösningsmedel. R 3 Materialåtervinning av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel.Detta omfattar kompostering och andra biologiska omvandlingsprocesser samt förgasning och pyrolys med utnyttjande av komponenterna som kemikalier. R 4 Materialåtervinning av metaller eller metallföreningar. R 5 Materialåtervinning av andra oorganiska material.Detta omfattar jordtvätt som medför återställande av mark och återvinning av oorganiska byggmaterial. R 6 Regenerering av syror eller baser. R 7 Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar. R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter. R 9 Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja. R 10 Markspridning med positiva effekter på jordbruket eller ekologin. R 11 Användning av avfall som har uppkommit genom någon sådan hantering som avses i R 1–R 10. R 12 Utväxling av avfall som ska bli föremål för någon sådan hantering som avses i R 1–R 11.Detta omfattar – om hanteringen inte lämpligen kan hänföras till någon av R 1–R 11 – inledande hantering före återvinning, inklusive förbehandling (t.ex. demontering, sortering, krossning, komprimering, pelletering, torkning, fragmentering, konditionering, omförpackning, separering, sammansmältning eller blandning för överlämnande till någon sådan hantering som avses i R 1–R 11). R 13 Lagring av avfall före någon sådan hantering som avses i R 1–R 12.Detta omfattar inte tillfällig lagring, före insamling, på den plats där avfallet har uppkommit. Formel för beräkning av energieffektivitet enligt R1 En förbränningsanläggnings energieffektivitet enligt R1 ska beräknas med formeln energieffektivitet = ((Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef)) x CCF. Beräkningen ska göras i enlighet med det som är bästa möjliga teknik vid förbränning av avfall. I formeln är talet 0,97 den faktor som motsvarar energiförlusterna på grund av bottenaska och strålning. För de övriga parametrarna i formeln gäller följande. Ep Den energi som förbränningsanläggningen årligen producerar i form av värme eller elektricitet beräknad genom att energin i form av elektricitet multipliceras med 2,6 och den värme som produceras för ett kommersiellt ändamål multipliceras med 1,1 (gigajoule/år). Ef Den årliga energitillförseln till förbränningsanläggningens system från sådana bränslen som bidrar till produktionen av ånga (gigajoule/år). Ew Den energi som kan utvinnas från det behandlade avfallet i förbränningsanläggningen under ett år beräknad utifrån avfallets effektiva värmevärde (gigajoule/år). Ei Den energi som tillförts anläggningen under ett år bortsett från Ew och Ef (gigajoule/år). Tm Ett dygns medeltemperatur beräknad som medelvärdet av dygnets högsta och lägsta temperatur. HDDd Graddagsvärdet för ett enskilt dygn. Om medeltemperaturen (Tm) för dygnet är högre än 15 grader Celsius ska det dygnets graddagsvärde fastställas till 0. Om medeltemperaturen för dygnet är lägre än eller lika med 15 grader Celsius ska den dagens graddagsvärde beräknas som differensen mellan 18 grader Celsius och dygnets medeltemperatur (Tm). HDDå Förbränningsanläggningens årliga graddagsvärde beräknad som summan av de dagliga graddagsvärdena (HDDd) för alla dygn under ett kalenderår på den plats där anläggningen ligger. HDD Förbränningsanläggningens graddagsvärde för uppvärmning beräknad som ett genomsnitt av de årliga graddagsvärdena (HDDå) för anläggningen under en period om 20 kalenderår i följd före det kalenderår för vilket klimatkorrigeringsfaktorn (CCF) beräknas. Beräkningen ska grunda sig på de klimatförhållanden som råder där anläggningen finns. CCF Förbränningsanläggningens klimatkorrigeringsfaktor, som1. när beräkningen avser tid före den 1 januari 2030 och anläggningen har tagits i drift och fått tillstånd före den 1 september 2015 ska bestämmasa) till värdet 1, om värdet på HDD för anläggningen är större än eller lika med 3 350,b) till värdet 1,25 om värdet på HDD för anläggningen är mindre än eller lika med 2 150, ellerc) enligt formeln CCF = – ((0,25/1200) x HDD) + 1,698, om värdet på HDD för anläggningen är större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade värdet på CCF ska avrundas till tre decimaler), och2. när beräkningen avser en anläggning som har tagits i drift och fått tillstånd efter den 31 augusti 2015 eller när beräkningen avser tid efter den 31 december 2029 ska bestämmasa) till värdet 1, om HDD är större än eller lika med 3 350,b) till värdet 1,12, om HDD är mindre än eller lika med 2 150, ellerc) enligt formeln CCF = – ((0,12/1200) x HDD) + 1,335, om HDD är större än 2 150 och mindre än 3 350 (det beräknade värdet på CCF ska avrundas till tre decimaler).Denna förordning träder i kraft den 31 juli 2016.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)