Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:784 Utkom från trycket den 30 juni 2016Lag om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken;utfärdad den 22 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299. föreskrivs att 15 kap. 27 § miljöbalken i stället för lydelsen enligt lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken ska ha följande lydelse.15 kap.27 §27 §Avfall får inte dumpas eller förbrännas inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. På och över det fria havet får avfall inte heller dumpas från eller förbrännas på svenska fartyg eller luftfartyg. Avfall som är avsett att dumpas i eller förbrännas på det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen.Det som sägs i första stycket om dumpning gäller inte sådana utsläpp av skadliga ämnen från fartyg som regleras i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller sådana utsläpp av sediment från fartyg som regleras genom barlastvattenlagen (2009:1165) eller föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen.Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)