Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 27 § miljöbalken i stället för lydelsen enligt lagen (2016:782) om ändring i miljöbalken ska ha följande lydelse.

15 kap.

15 kap. 27 §

Avfall får inte dumpas eller förbrännas inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska zon. På och över det fria havet får avfall inte heller dumpas från eller förbrännas på svenska fartyg eller luftfartyg. Avfall som är avsett att dumpas i eller förbrännas på det fria havet får inte föras ut ur landet eller ur den ekonomiska zonen.
Det som sägs i första stycket om dumpning gäller inte sådana utsläpp av skadliga ämnen från fartyg som regleras i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller sådana utsläpp av sediment från fartyg som regleras genom barlastvattenlagen (2009:1165) eller föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen.

SFS 2016:784

Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.
På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)
Prop. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299.