Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:787 Utkom från trycket den 30 juni 2016Lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon;utfärdad den 22 juni 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:166, bet. 2015/16:MJU22, rskr. 2015/16:299. föreskrivs att 3 § lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2012:433. Till skydd för den marina miljön finns det också bestämmelser omgeologisk lagring av koldioxid i 1 kap. 2 § och 4 kap. 9 § miljöbalken,särskilda skyddade naturområden i 7 kap. 27–30 och 32 §§ miljöbalken,dumpning i 15 kap. 27–29 §§ miljöbalken, ochföroreningar från fartyg i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.Denna lag träder i kraft den 2 augusti 2016.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)