Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:809 Utkom från trycket den 5 juli 2016Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);utfärdad den 22 juni 2016.Regeringen föreskriver i fråga om avfallsförordningen (2011:927) dels att 4 § ska upphöra att gälla, dels att 1, 35, 63 och 64 §§ ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2015:727. Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar.Denna förordning är meddelad med stöd av15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 36–44 §§,15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 46–48 §§,15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 45 §,15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 23 §,15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 63 §,15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 53 §§,15 kap. 31 § miljöbalken i fråga om 24 §,15 kap. 34 § miljöbalken i fråga om 27 och 28 §§,15 kap. 38 § miljöbalken i fråga om 74 och 76 §§,15 kap. 39 § miljöbalken i fråga om 14–19, 21, 22, 24 a–26, 30–32, 35, 54–62, 65 och 74–76 §§,15 kap. 40 § miljöbalken i fråga om 11 b–13 b, 70 a–71 och 83 §§,15 kap. 45 § miljöbalken i fråga om 82 §,15 kap. 46 § miljöbalken i fråga om 72 §,8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 29, 64, 70 och 73 §§, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.35 §35 §Kommunen ska samla in och transportera hushållsavfall som är farligt avfall till en behandlingsanläggning, om inte annat följer av föreskrifter om producentansvar som har meddelats med stöd av 15 kap. 12 § miljöbalken.63 §63 § Senaste lydelse 2013:1166. Frågor om dispens från dumpningsförbud enligt 15 kap. 29 § miljöbalken prövas av Havs- och vattenmyndigheten, om prövningen avser dumpning ia) Sveriges ekonomiska zon, ellerb) något av två eller flera alternativa områden, om områdena inte ligger inom ett och samma län, ochlänsstyrelsen i det län där avfallet avses att dumpas, om dispensfrågan inte ska prövas av Havs- och vattenmyndigheten enligt 1.Innan Havs- och vattenmyndigheten beslutar i en dispensfråga som avses i första stycket 1 b ska myndigheten höra de berörda länsstyrelserna. Länsstyrelsens beslut enligt första stycket 2 ska skickas till Havs- och vattenmyndigheten.En dispens ska avse ett visst slag och en viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.64 §64 § Senaste lydelse 2013:136. Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av 15 kap. 27–29 §§ miljöbalken. Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten höra länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Kustbevakningen, Sveriges geologiska undersökning och Tullverket.Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2016.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)