Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:833 Utkom från trycket den 12 juli 2016Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250);utfärdad den 30 juni 2016.Regeringen föreskriver att det i industriutsläppsförordningen (2013:250) ska införas sex nya paragrafer, 2 kap. 23–28 §§, samt närmast före 2 kap. 23, 25 och 27 §§ nya rubriker av följande lydelse.2 kap.Tillverkning av massa, papper och kartong23 §23 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/687/EU av den 26 september 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av massa, papper och kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 30 september 2014. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 9 kap. 1 eller 2 § miljöprövningsförordningen (2013:251).24 §24 §De slutsatser som avses i 23 § anger utsläppsvärden i fråga om produktion avblekt sulfatmassa i tabell 1 (utsläpp till vatten), tabellerna 3–11 och avsnitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft),oblekt sulfatmassa i tabell 2 (utsläpp till vatten), tabellerna 3–11 och avsnitt 1.2.2.1 (utsläpp till luft),blekt sulfitpappersmassa och magnefitpappersmassa i tabell 12 (utsläpp till vatten) och tabellerna 14–15 (utsläpp till luft),neutralsulfitmassa i tabell 13 (utsläpp till vatten) och tabellerna 14–15 (utsläpp till luft),mekanisk massa samt för integrerad produktion av papper och kartong från mekanisk massa som tillverkas på plats i tabell 16 (utsläpp till vatten),kemitermomekanisk massa och kemimekanisk massa i tabell 17 (utsläpp till vatten),massa baserad på returfiber samt för integrerad produktion av massa och papper baserad på returfibera) utan avsvärtning på plats i tabell 18 (utsläpp till vatten), ochb) med avsvärtning på plats i tabell 19 (utsläpp till vatten),papper och kartong som inte är integrerad med produktion av massa i tabell 20 (utsläpp till vatten), ochspecialpapper som inte är integrerad med produktion av massa i tabell 21 (utsläpp till vatten).Raffinering av mineralolja och gas25 §25 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den 9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande raffinering av mineralolja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 28 oktober 2014. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 11 kap. 4 § miljöprövningsförordningen (2013:251).26 §26 §De slutsatser som avses i 25 § anger utsläppsvärden i fråga omutsläpp till luft av ammoniak från en förbrännings- eller processenhet där selektiv katalytisk reduktion eller selektiv icke-katalytisk reduktion används (tabell 2),direkta utsläpp av avloppsvatten av oljeindex, totalt suspenderat material, organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning, totalkväve, bly, kadmium, nickel, kvicksilver och bensen (tabell 3),utsläpp till luft av kväveoxid (tabell 4), stoft (tabell 5), svaveldioxid (tabell 6) och kolmonoxid (tabell 7) vid katalytisk krackning,utsläpp till luft av stoft från en enhet för kalcinering av ofullständigt avgasad koks (tabell 8),utsläpp till luft av kväveoxid fråna) en gasturbin (tabell 9),b) en gaseldad förbränningsenhet som inte är en gasturbin (tabell 10), ochc) en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 11),utsläpp till luft av stoft från en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 12),utsläpp till luft av svaveldioxid fråna) en förbränningsenhet för raffinaderibränngas, om förbränningsenheten inte är en gasturbin (tabell 13), ochb) en förbränningsenhet för flera olika bränslen, om förbränningsenheten inte är en gasturbin eller en stationär gasmotor (tabell 14),utsläpp till luft av kolmonoxid från en förbränningsenhet (tabell 15),utsläpp till luft av bensen och andra flyktiga organiska föreningar än metan i samband med lastning och lossning av flyktiga flytande kolväteföreningar (tabell 16),utsläpp till luft av kväveoxid från en förbränningsenhet eller en enhet för fluidiserad katalytisk krackning med en integrerad utsläppshanteringsteknik (tabell 18), ochutsläpp till luft av svaveldioxid från en förbränningsenhet, en enhet för fluidiserad katalytisk krackning eller en enhet för svavelåtervinning med en integrerad utsläppshanteringsteknik (tabell 19).Produktion av träbaserade skivor27 §27 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2015/2119/EU av den 20 november 2015 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av träbaserade skivor, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 24 november 2015. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 8 kap. 6 § miljöprövningsförordningen (2013:251).28 §28 §De slutsatser som avses i 27 § anger utsläppsvärden i fråga omutsläpp till luft av stoft, total mängd flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från torken och totala behandlade utsläpp från torken och pressen (tabell 1),utsläpp till luft av kväveoxid från en direktvärmd tork (tabell 2),utsläpp till luft av stoft, total mängd flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från pressen (tabell 3),kanaliserade utsläpp till luft av stoft från uppströms och nedströms träbearbetning, transport av trämaterial och formning av fiberbana (tabell 4),utsläpp till luft av total mängd flyktiga organiska ämnen och formaldehyd från en torkugn för impregnering av papper (tabell 5),direkta utsläpp av dag- och lakvatten till en recipient av total mängd suspenderat material, (tabell 6), ochdirekta utsläpp av processavloppsvatten från träfiberproduktion till en recipient av total mängd suspenderat material och organiskt material mätt som kemisk syreförbrukning (tabell 7).Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2016.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGMagnus Moreau(Miljö- och energidepartementet)