Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:876 Utkom från trycket den 4 oktober 2016Lag om ändring i drivmedelslagen (2011:319);utfärdad den 22 september 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:185, bet. 2016/17:MJU3, rskr. 2016/17:1. föreskrivsSe Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/1535 av den 9 september 2015 om ett informationsförfarande beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. att 5 § drivmedelslagen (2011:319) ska ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 2011:320. För klassificering i miljöklass 1 ska en alkylatbensin uppfylla följande tekniska krav:ångtrycket ska vid 37,8 grader Celsius vara lägst 50 kilopascal och högst 95 kilopascal, dock högst 65 kilopascal under sommaren,destillationen ska innebära atta) mellan 15 och 42 volymprocent har förångats vid 70 grader Celsius,b) minst 75,0 volymprocent har förångats vid 150 grader Celsius,c) minst 46,0 och högst 72,0 volymprocent har förångats vid 100 grader Celsius, om inte annat följer av d,d) om skillnaden i temperatur mellan den temperatur då 45 volymprocent har förångats och den temperatur då 72 volymprocent har förångats understiger 10 grader Celsius, gäller i stället för c att den temperatur då 50 volymprocent har förångats (T50-värdet) ska ligga mellan 90 och 105 grader Celsius, oche) slutkokpunkten är högst 200 grader Celsius,olefiner får förekomma med högst 1,0 volymprocent,aromater får förekomma med högst 1,0 volymprocent,bensen får förekomma med högst 0,1 volymprocent,cyklohexaner får förekomma med högst 2,0 volymprocent,normalhexan får förekomma med högst 0,5 volymprocent,svavel får förekomma med högst 10,0 milligram per kilogram,bly får förekomma med högst 0,002 gram per liter,metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl (MMT) får förekomma med högst 2 milligram mangan per liter, ochdensiteten ska vid 15 grader Celsius vara mellan 680 och 720 kilogram per kubikmeter.Denna lag träder i kraft den 18 oktober 2016.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)