Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska införas två nya paragrafer, 20 h och 20 i §§, av följande lydelse.

20 h §

1 En ansökan om tillstånd eller anmälan som avser täkt av torv ska, utöver det som följer av 19 kap. 5 § miljöbalken, innehålla uppgift om huruvida torven ska användas för att utvinna energi.
Om ansökan avser torv som ska användas för att utvinna energi, ska ansökan innehålla uppgifter om innehåll av ämnen som kan medföra skada på människors hälsa eller miljön.

20 i §

Tillståndsmyndigheten ska inhämta yttrande från Sveriges geologiska undersökning över en sådan ansökan som avses i 20 h §.

SFS 2016:997

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)
Tidigare 20 h § upphävd genom 2014:22.