Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2016:999 Utkom från trycket den 22 november 2016Förordning om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251);utfärdad den 10 november 2016.Regeringen föreskriver att 4 kap. 1, 3 och 5 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) ska ha följande lydelse.4 kap.1 §1 §Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.3 §3 §Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inteär tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, ellerendast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.5 §5 §Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller för täkt för markinnehavarens husbehov avmer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, ellermer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamhet som omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)