Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1198 Utkom från trycket den 9 december 2016Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);utfärdad den 1 december 2016.Regeringen föreskriver att 1 kap. 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) ska ha följande lydelse.1 kap.10 a §10 a § Senaste lydelse 2016:832. Den operativa tillsynsmyndigheten ska med utgångspunkt i myndighetens tillsynsplan upprätta och regelbundet uppdatera ett tillsynsprogram för varje verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), om den verksamhetskod som gäller för verksamheten slutar med -i.I tillsynsprogrammet ska myndigheten bestämma hur ofta tillsynsbesök ska genomföras. Tiden mellan två tillsynsbesök ska bestämmas utifrån en bedömning av verksamhetens risk för miljön. Om verksamheten innebär betydande risker för miljön får tiden inte överskrida ett år och i andra fall får den inte överskrida tre år.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)