Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1199 Utkom från trycket den 9 december 2016Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);utfärdad den 1 december 2016.Regeringen föreskriver i fråga om avfallsförordningen (2011:927) dels att 5 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 4 §, av följande lydelse.4 §4 § Tidigare 4 § upphävd genom 2016:809. Med deponi avses i denna förordning en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden.Som deponi räknas inte en plats där avfalllastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det ska behandlas,lagras innan det återvinns, om lagringen sker för en kortare period än tre år, ellerlagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.5 §5 §Med deponera avses i denna förordning att bortskaffa avfall genom att lägga det på en deponi.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)