Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:1200 Utkom från trycket den 9 december 2016Förordning om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250);utfärdad den 1 december 2016.Regeringen föreskriver att 1 kap. 2 §, 2 kap. 4, 17, 21 och 25 §§ och rubriken närmast före 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250) ska ha följande lydelse.1 kap. Ordförklaringar2 §2 §I denna förordning avses med industriutsläppsverksamhet: en verksamhet som är tillståndspliktig eller omfattas av ett tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) med en verksamhetskod som slutar med -i, huvudverksamhet: den huvudsakliga industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning, och sidoverksamhet: en industriutsläppsverksamhet som bedrivs på en anläggning men som inte är den huvudsakliga industriutsläppsverksamheten på anläggningen.2 kap.4 §4 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2012/135/EU av den 28 februari 2012 om fastställande av BAT-slutsatser gällande järn- och ståltillverkning, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 8 mars 2012. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik förverksamheter som omfattas av 4 kap. 12 § miljöprövningsförordningen (2013:251),verksamheter som omfattas av 11 kap. 2 § miljöprövningsförordningen, ochverksamheter som omfattas av 15 kap. 1 § miljöprövningsförordningen.17 §17 §Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2013/163/EU av den 26 mars 2013 om fastställande av BAT-slutsatser gällande produktion av cement, kalk och magnesiumoxid, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 9 april 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik förverksamheter som omfattas av 14 kap. 9 § miljöprövningsförordningen (2013:251),verksamheter som omfattas av 14 kap. 11 § miljöprövningsförordningen, ochverksamheter som omfattas av 14 kap. 19 § miljöprövningsförordningen.21 §21 § Senaste lydelse 2014:230. Europeiska kommissionens genomförandebeslut nr 2013/732/EU av den 9 december 2013 om fastställande av BAT-slutsatser för klor-alkaliproduktion, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 11 december 2013. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 12 kap. 23, 24, 27 och 28 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).25 §25 § Senaste lydelse 2016:833. Europeiska kommissionens genomförandebeslut 2014/738/EU av den 9 oktober 2014 om fastställande av BAT-slutsatser gällande raffinering av mineralolja och gas, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp, offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 28 oktober 2014. Bilagan till beslutet innehåller slutsatser om bästa tillgängliga teknik för verksamheter som omfattas av 11 kap. 7 § miljöprövningsförordningen (2013:251).Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.På regeringens vägnarALICE BAH KUHNKEEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)