Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:204 Utkom från trycket den 21 mars 2017Förordning om ändring i förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter;utfärdad den 9 mars 2017.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2013:63) om bekämpningsmedelsavgifter dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 10 kap. 5 §, av följande lydelse.1 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2016:834. Denna förordning är meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om 8 kap. 4 § och 10 kap. 2 § 1 och 2 samt i övrigt med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken.Förordningen gäller avgifter som ska betalas förprövning och tillsyn av bekämpningsmedel enligta) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG,b) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter,c) förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel, ochd) förordningen (2016:402) om nematoder, insekter och spindeldjur som bekämpningsmedel, ochstatliga förvaltningsmyndigheters kostnader för utbildning som krävs enligt förordningen om bekämpningsmedel.10 kap.5 §5 §Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om avgifter för de utbildningar som myndigheten genomför enligt 2 kap. 11 § förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)