Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:264 Utkom från trycket den 20 april 2017Lag om ändring i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor;utfärdad den 6 april 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:92, bet. 2016/17:FöU10, rskr. 2016/17:195. föreskrivs i fråga om lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor dels att 29 och 30 §§ ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.29 §29 §Den som av oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter.Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot 16 § första stycket döms till böter eller fängelse i högst ett år om brottet avser brandfarliga varor, ellerböter eller fängelse i högst två år om brottet avser explosiva varor.29 a §29 a §Om uppsåtligt brott mot 16 § första stycket avser explosiva varor och är att anse som grovt döms till fängelse i lägst ett och högst fyra år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om varan har varit av särskilt farlig beskaffenhet,hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett flera varor eller en stor mängd av en vara, ellergärningen annars har varit av särskilt farlig art.Om brottet är att anse som synnerligen grovt döms till fängelse i lägst tre och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om hanteringen, överföringen, importen eller exporten har avsett ett stort antal varor eller en särskilt stor mängd av en vara.30 §30 §I ringa fall döms inte till ansvar enligt denna lag.Till ansvar enligt 28 eller 29 § döms det inte om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller lagen (2000:1225) om straff för smuggling.Den som har överträtt ett vitesföreläggande eller ett vitesförbud döms inte till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av föreläggandet eller förbudet.Denna lag träder i kraft den 15 maj 2017.På regeringens vägnarANDERS YGEMANMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)