Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:376 Utkom från trycket den 31 maj 2017Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168);utfärdad den 18 maj 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259. föreskrivs att 5 kap. 20 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.5 kap.20 §20 §Stödpersonen utses av en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården.Vid en nämnds handläggning av ärenden om stödpersoner gäller, utöver vad som i övrigt föreskrivs, följande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223), nämligen14 § om muntlig handläggning,15 § om anteckning av uppgifter,16 och 17 §§ om parters rätt att få ta del av uppgifter,20 § om motivering av beslut,21 § om underrättelse om beslut,26 § om rättelse av skrivfel och liknande, och27 § om omprövning av beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarANNIKA STRANDHÄLLLars Hedengran(Socialdepartementet)