Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i naturgaslagen (2005:403);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 och 2 §§ naturgaslagen (2005:403) ska ha följande lydelse.

5 kap.

5 kap. 1 §

2 En sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen (2017:725) får, trots bestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen om anknytning till kommunens område eller dess medlemmar, utanför kommunens område bedriva
  • 1. handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, eller
  • 2. överföring av naturgas i geografisk närhet till företagets överföringsverksamhet inom kommunen i syfte att uppnå en ändamålsenlig överföringsverksamhet.

5 kap. 2 §

3 Om en sådan juridisk person som avses i 10 kap. 2–6 §§ kommunallagen (2017:725) bedriver handel med naturgas samt därmed sammanhängande verksamhet, ska verksamheten drivas på affärsmässig grund och redovisas särskilt. Om företaget även bedriver sådan verksamhet som avses i 7 kap. 1 § 1 ellagen (1997:857), får företaget redovisa de berörda verksamheterna tillsammans.

SFS 2017:747

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.
Senaste lydelse 2014:578.
Senaste lydelse 2014:578.