Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:802 Utkom från trycket den 4 juli 2017Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927);utfärdad den 22 juni 2017.Regeringen föreskriver att 72 § avfallsförordningen (2011:927) ska ha följande lydelse.72 §72 §Försvarsmakten får meddela föreskrifter som avviker från 15 kap. miljöbalken och denna förordning och som gäller hur hushållsavfall och farligt avfall ska hanteras inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt. Innan sådana föreskrifter meddelas ska Naturvårdsverket ges tillfälle att yttra sig.Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2017.På regeringens vägnarKAROLINA SKOGEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)