Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2017:904 Utkom från trycket den 10 oktober 2017Förordning om ändring i drivmedelsförordningen (2011:346);utfärdad den 28 september 2017.Regeringen föreskriver att 1, 7, 9–11, 13 och 14 §§ och rubrikerna närmast före 7 och 9 §§ drivmedelsförordningen (2011:346) ska ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2014:538. Denna förordning är meddelad med stöd av22 § drivmedelslagen (2011:319) i fråga om 5–6 a, 10 och 11 §§, 12 § 1–3, 5 och 6 samt 13 §,8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 12 § 4, och8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.Ytterligare bestämmelser om bränslen finns i svavelförordningen (2014:509).Kvalitetsrapport7 §7 §En kvalitetsrapport enligt 19 § drivmedelslagen (2011:319) ska lämnas till Transportstyrelsen.Utsläppsrapport9 §9 §En utsläppsrapport enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) ska avse ett kalenderår och lämnas till Statens energimyndighet senast den 1 april året efter kalenderåret.10 §10 §I utsläppsrapporten enligt 9 § ska drivmedelsleverantören redogöra för vilka åtgärder som leverantören har vidtagit eller avser att vidta för att uppfylla kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319).11 §11 §Användning av biodrivmedel för luftfart eller av andra biodrivmedel får anses som en åtgärd för uppfyllande av kravet i 21 § drivmedelslagen (2011:319) endast ombiodrivmedlet omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, ochden mängd biodrivmedel som omfattas av åtgärden ingår i utsläppsrapportens redovisning av den totala volymen levererade drivmedel.13 §13 §Statens energimyndighet får meddela föreskrifter omrapportering enligt 20 § drivmedelslagen (2011:319) och om undantag från rapporteringsskyldigheten, ochhur minskning av växthusgasutsläpp enligt 21 § drivmedelslagen ska beräknas.14 §14 §Tillsynen över att drivmedelslagen (2011:319), denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen följs ska utövas avStatens energimyndighet i fråga om 21 § drivmedelslagen (2011:319), 9 § denna förordning och föreskrifter som har meddelats med stöd av 13 § denna förordning, ochTransportstyrelsen i övrigt.Denna förordning träder i kraft den 1 november 2017.På regeringens vägnarISABELLA LÖVINEgon Abresparr(Miljö- och energidepartementet)